Vishnudev Chalisa

Please Click On Names For Information

Vishnudev Chalisa Transliteratlon

Bhai vishal mukut shir sajat,
ur vaijanti mai virajat l
Tlrchhl Bhrlkutl chap janu dhare,
tln-tar naln kamal arunare ll

Nasha chibuk kapol manohar,
mridu muskan kunj adharan par l
Janu manl pankti dashan man bhavan,
basan plt tan param suhavan ll

Rup chaturbhuj bhushit bhushan,
varad hast, mochan bhav dushan l
Kanjarun sam kartai sundar,
sukh samuh gun madhur samundar ll

Kar mahan lasit shankh ati pyara,
subhag shabda jal dene hara l
Ravl sam chakra dvitlya kar dhare,
khal dal danav salnya sanhare ll

Tritlya hast mahan gada prakashan,
sada tap-traya-pap vlnashan l
Padma chaturth hath mahah dhare,
chari padarath dene hare ll

Vahan Garud manogatlvana,
tihun tyagat, jan hit Bhagvana l
Pahunchi tahan pat rakhat svaml,
ko Hari sam bhaktan anugami ll

Dhanl-dhani mahlma agaln ananta,
dhanya bhaktavatsal Bhagvanta l
Jab-jab surahin asur dukhdinha,
taba tab prakati, kasht Harilinha ll

Sab sur-muni Brahmadl Maheshu,
sahi na sakyo atl kathin kaieshu l
Tab tahan dhari bahu rup nirantar,
mardyo-dal danvahl bhayahkar ll

[an error occurred while processing this directive]

Shaiyya shesh, Sindhu bich sajit,
sang Lakshmi sada-virajit l
Puran shakti dhanya-dhan-khani,
anand bhakti bharani sukh dani ll

Jasu virad nigamagam gavat,
sharad shesh par nahin pavat l
Rama Radhika Siya sukh dhama,
sohi Vishnu Krishna aru Rama ll

Aganit rup anup apara,
nirgun sagun svarup tumhara l
Nahin kachhu bhed ved as bhashat,
bhaktan se nahin antar rakhat ll

Shri Prayag-Durvasa-dhama,
Sundardas Tivari grama l
Jag hit lagi tumahin Jagdisha,
nij-mati rachyo Vishnu-chalisa ll

Jo chit dal nit padhat padhavat,
puran bhakti shakti sarsavat l
Ati sukh vasat, ruj rin nasat,
valbhav vikashat, sumati prakashat ll

Avat sukh, gavat shruti sharad,
bhashat Vyas-bachan nishi Narad l
Milat subhag phal shok nasavat,
ant salnaya jan Han pad pavat ll