Shanidev Stotra

Please Click On Names For Information

Shanidev Stotra Sanskrit
Shanidev Stotra Transliteration

kono-antaka roudra-yama-tha babhruh l
krishnah shanih pingala manda sourih l
nityam smrito yo harate cha peedam l
tasmai namah shree ravi-nandanaya ll

sura asurah kim purusha ragendra l
gandharva vidyadhara panna-gash cha l
peedyanti sarve vishama-stitena l
tasmai namah shree ravi-nandanaya ll

desah-cha durgani vanani Yatra l
sena-nivesah pura-pattnani l
peedyanti sarve visham-stitena l
tasmai namah shree ravi-nandanaya ll

tilairya-vair-masha gudanna danaih l
iohena neelambara danato va l
preenati mantrair-nijavasare cha l
tasmai namah shree ravi-nandanaya ll

prayaga-koole Yamuna tate cha l
sarasvati punya-jale guhayam l
yo yoginam dhyana-gatopi sookshmas l
tasmai namah shree ravi-nandanaya ll

anya-pradeshat swagriham pravishtas l
tadeeya-vare sa narah sukhe syat l
grihad gato yo na punah prayati l
tasmai namah sri ravi-nandanaya ll

srashta swayam-bhoor bhuvana trayasya l
trata hareesho harate pinakee l
ekas tridhah rig yajuh sama murtis l
tasmai namah sri ravi-nandanaya ll

konasthah pingala babruh l
krishno roudroantako yamah l
sourih shanaish-charo manday l
pippalandena sam stutah ll

etani dasha-namani l
pratar-uthaya yah pathet l
shanaishchara-krita peeda l
na kadachid bhavishyati ll

Harih Om