Navanag Stotra

Please Click On Names For Information

Navanag Stotra Transliteration

Anant vasunki sensh padmanabha che Kambal l
Sankhpal dhutrashtra che takshak kalia tatha l
Atayni nav namani naganam che mahatman l
Sayamkale patenitya sarvatra vijaye bhavat l
ll Iti shree navnag stotram sampurnam ll