Ganapati Atharvashirsha

Please Click On Names For Information

Ganapati Atharvashirsha Transliteration

Om bhadram karnebhih srnuyam devah l
bhadram pasyemaksabhiryajatrah l
sthirairangai stusthuvag sastanubhi'h l
vyase ma devahitam yadayuh l
svasti na indro vrddhasravah l
svasti nah pusa visvavdah l
svasti nastarksyo aristanemih l
svasti no brhaspatirdadhatu l

Om shantih shantih shantih l

Om namaste ganapataye l
tvameva pratyaksam tattva masi l
tvameva kevalam kartasi l
tvameva kevalam dhartasi l
tvameva kevalam hartasi l
tvameva sarvam khalvidam brahmasi l
tvam saksadatmasi nityam l
Rutam vachmi l
satyam vachmi l
ava tvam mam l
ava vaktaram l
ava srotaram l
ava dataram" l
ava dhataram l
avanucanamava sisyam l
ava pascattat l
ava purastat l
avottarattat l
ava daksinattat l
ava cordhvattat l
avadharattat l
sarvato mam pahi pahi samantat l

Tvam vanmayastvam cinmayah l
tvamanandamayastvam brahmamayah l
tvam saccidanandadvitiyosi l
tvam pratyaksam brahmasi l
tvam dnyanamayo vidnyanamayosi l
Sarvam jagadidam tvatto jayate l
sarvam jagadidam tvattastisthati l
sarvam jagadidam tvayi layamesyati l
sarvam jagadidam tvayi pratyeti l
tvam bhumiraponalonilo nabhah l
tvam catvari vakpadani l

Tvam gunatrayatitah l
tvam avasthatrayatitah l
tvam dehatrayatitah l
tvam kalatrayatitah l
tvam muladharasthitosi nityam l
tvam saktitrayatmakah l
tvam yogino dhyayanti nityam l
tvam brahma tvam visnustvam
rudrastvamindrastvamagnistvam
vayustvam suryastvam candramastvam
brahma bhurbhuvah svarom l

Ganadim purvamuccarya varnadim stadanantaram l
anusvarah paratarah l
ardhendulasitam l
tarena rddham l
etattava manusvarupam l
gakarah purvarupam l
akaro madhyamarupam l
anusvarascantyarupam l
binduruttararupam l
nadah sandhanam l
sagmhita sandhih l
saisa ganesavidya l
ganaka rsih l
nicrdgayatricchandah l
sri mahaganapatirdevata l
om gam ganapataye namah l

ekadantaya vidmahe vakratun?aya dhimahi l
tanno dantih pracodayat l

Ekadantam caturhastam pasamankusadharinam l
radam ca varadam hastairbibhranam musakadhvajam l
raktam lambodaram surpakarnakam raktavasasam l
raktagandhanuliptangam raktapuspaih supujitam l
bhaktanukampinam devam jagatkaranamacyutam l
avirbhutam ca srstyadau prakrteh purusatparam l
evam dhyayati yo nityam sa yogi yoginam varah l

namo vratapataye namo ganapataye namah
pramathapataye namastestu lambodarayaikadantaya
vighnavinasine sivasutaya srivaradamurtaye namah l

Etadatharvasirsam yodhite l
sa brahmabhuyaya kalpate l
sa sarvavighnairna badhyate l
sa sarvatah sukhamedhate l
sa panchamahapapat pramucyate l
sayamadhiyano divasakrtam papam nasayati l
prataradhiyano ratrikrtam papam nasayati l
sayam pratah prayunjano papopapo bhavati l
dharmarthakamamoksam ca vindati l
idamatharvasirsamasisyaya na deyam l
yo yadi mohad dasyati sa papiyan bhavati l
sahasravartanadyam yam kamamadhite l
tam tamanena sadhayet l

Anena ganapatimabhisinchati l
sa vagmi bhavati l
caturthyamanasnan japati sa vidyavan bhavati l
ityatharvanavakyam l
brahmadyacaranam vidyanna bibheti kadacaneti l

Yo durvankurairyajati sa vaisravanopamo bhavati l
yo lajairyajati sa yasovan bhavati l
sa medhavan bhavati l
yo modakasahasrena yajati sa vanchitaphalamavapnoti l
yah sajya samidbhiryajati
sa sarvam labhate sa sarvam labhate l

Astau brahmanan samyag grahayitva
suryavarcasvi bhavati l
suryagrahe mahanadyam pratimasannidhau va
japtva siddhamantro bhavati l
mahavighnat pramucyate l
mahadosat pramucyate l
mahapapat pramucyate l
mahapratyavayat pramucyate l
sa sarvavidbhavati sa sarvavidbhavati l
ya evam veda l
ityupanisat l

Om bhadram karnebhih srnuyama devah l
bhadram pasyemaksabhiryajatrah l
sthirairangaistusthuvag-m sastanubhih l
vyasema devahitam yadayuh l
svasti na indro vrddhasravah l
svasti nah pusa visvavedah l
svasti nastarksyo aristanemih l
svasti no brhaspatirdadhatu l
Om shantih shantih shantih l