Mantra Pushpanjali

Please Click On Names For Information

Mantrapushpanjali Transliteration

Aum | yadnyena yadyamayajanta l
Devastani dharmani prathamanyasan l
Te ha nakam mahimanah sachatam
Yatra purve sadhyah santi devah ll 1 ll

Aum rajadhirajaya prasahyasahine l
Namovayam vaisrava?aya kurmahe l
Sa me kamankamakamaya mahyam l
Kamesvaro vaisravano dadatu l
Kuberaya vaisravanaya maharajaya namah ll 2 ll

Aum svasti l samrajyam, bhaujyam l
Svarajyam, vairajyam, parame??hyam, rajyam l
Maharajyamadhipatyamayam, samantaparyay l
Isyatsarvabhaumah sarvayu?a antadaparardhat l
Prthivyai samudraparyantaya ekaraliti ll 3 ll

Tadapyesa sloko bhigito l
Marutah parivestaro l
Maruttasyavasan grhe l
Aviksitasya kamaprervisve devah sabhasada iti l
Ekadantay vidmahe, vakratunday dhimahi l
Tannodanti prachodayat ll 4 ll