Lord Vishnu Names for Baby-Boys

Please Click On Names For Information

A
Adidev, Aditya, Ajitesh, Aparajeet, Anandsagar

B
Balgopal, Bali

C
Chaturbhuj

D
Danavendra, Dayalu, Dayanidhi, Dharmadhyaksha

G
Gopal, Govinda

H
Hrishikesh

J
Jagannath, Janardhana, Jyotiraaditya

K
Kamalnath, Kamalnayan, Keshava, Krishna

L
Lokadhyaksha

M
Madhava, Madhusudan, Manmohan, Manohar, Mayur, Murali, Murlidhar

N
Nandgopala, Narayana, Niranjana

P
Padmahasta, Padmanabha, Paramatma, Parthasarthi, Purshottam

S
Shyam, Shyamsundara, Sudarshana

U
Upendra

V
Vaikunthanatha, Vasudev, Vishnu, Vishwatma

Y
Yadavendra, Yogi, Yoginampati