Swami Samartha Arti

Please Click On Names For Information

Swami Samartha Arti Transliteration

Jay dev a jai deva Swami Samartha l
Arti ovalu, charani thevuniya matha ll

Chheli khedegrami, tu avataralasi l
Jagaduddharasathi, raya tu firasi l
Bhakta vatsalla khara, tu ek hosi l
Mhanuni sharan aalo, tujhe charanasi ll
Jay dev a jai deva Swami Samartha l
Arti ovalu, charani thevuniya matha... ll 1 ll

Triguna parabrahma, tuza avatar l
Tyachi kay varnu, leela pamar l
Sheshadik shinale, na lage tya par l
Tethe jadhamoodh kaisa, karu mi vistar ll
Jay dev a jai deva Swami Samartha l
Arti ovalu, charani thevuniya matha ll... ll 2 ll

Devadhideva, tu swamiraya l
Nirjar munijana dhyati, Bhave tava paya l
Tujhasi arpan keli, apuli hi kaya l
Sharanagata tari, tu Swamiraya ll
Jay dev a jai deva Swami Samartha l
Arti ovalu, charani thevuniya matha... ll 3 ll

Aghatit leela karuni, jadhmoodh uddharile l
Kirti aikuni kani, charani mi lole l
Charanprasad motha, maj he anubhavale l
Tujhya suta na lage, charana vegale ll
Jay dev a jai deva Swami Samartha l
Arti ovalu, charani thevuniya matha... ll 4 ll