Saibaba Arti

Please Click On Names For Information

Saibaba Arti Transliteration

Arati Sai Baba,
Saukhyadatara Jiva, Charanarajatali
Dyava dasa visava, bhakta visava,
Arati Sai Baba ll

Jaluniya ananga l
Swaswarupi rahe danga l
Mumukshu janau davi l
Nija dola Sriranga l
Arati Sai Baba ll

Jaya mani jaisa bhava l
Tayataisa anubhava l
Davisi dayaghana l
Aisi tuzi he mava l
Arati Sai Baba ll

Tumache nama dhyata l
Hare Sansruthivyatha l
Agadha Tava karani l
Marga davisi anatha l
Arati Sai Baba ll

Kaliyuga Avatara,
Saguna Brahma sachara l
Avatirna zalase l
Swami Datta Digambara l
Arati Sai Baba ll

Athan Divasa Gurvari l
Bhakta kariti vari l
Prabhupada Pahavaya l
Bhava Bhayanivari l
Arati Sai Baba ll

Maza nijadravya theva l
Thava charana-raja-seva l
Magane heci aata l
Tumhan devadideva l
Arati Sai Baba ll

Ichtita dina chatak l
Nirmala toya nijasukha l
Pajave Madhava Ya l
Sambhala apuli bhaka l
Arati Sai Baba ll