Dashavatar Arti

Please Click On Names For Information


Dnyaneshwar Arti Transliteration
Aarti saprem jai jai vitthal parbrahma l
Bhaktasankatl nanaswarupl sthaplsee swadharma l
Ambarushlkarane garbhavas soshlsl l
Ved nele chorunl brahmya aanunlya desl l
Mtsyarupl narayana saptahl sagar dhundlsl l
Hasta tujha lagata shankhasura var desl ll Aartl ll 1 ll

Rasatlasl jata prlthvl pathlvar ghesl l
Paropkarasathl deva kasav jhalasl l
Dadhe dharunl prlthvl neta varahrup hosl
Pralhadakarane narharl stambhl gurgursl
Aarti saprem jai jai vitthal parbrahma ll 2 ll

Panchave avatarl ballchya dwarala jasl l
Bhlkshesthal magunl ballla patala nesl l
Sarva samarpan kele mhanunl prasanna tya hosl l
Vamanrup dharonl ballchya dwarl tlshthasl l
Aarti saprem jai jai vitthal parbrahma ll 3 ll

Sahastrajun matala jamdagnlcha vadh kela l
Kashtl te renuka mhanun Sahastrajun l
vadhlla l Nlhkshatrl prlthvl dan dldhall vlprala l
Sahava avatar parshuram pragatala l
Aarti saprem jai jai vitthal parbrahma ll 4 ll

Matala raven sarva upadrav kela l
Tehtls kotl dev bandl harlle sltela l
Pltruvachanasathl rame vanvas kela l
Mllvunl vanarsena raja ram pragatala l
Aarti saprem jai jai vitthal parbrahma ll 5 ll

Devakl vasudevbandlmochan twa kele l
Nandagharl jaoon nljasukh gokula dldhale l
Goraschorl karlta navlaksha gopal mllvlle l
Goplkanche prem pahunl shrlkrlshna bhulale l
Aarti saprem jai jai vitthal parbrahma ll 6 ll

Baudha kalankl kallyugl adharma ha avadha l
Sodunl dldhala dharma mhanunl na dlsasl deva l
Mlechhmardan karlsl mhanunl keshava l
Bahlravl janhavl gyavl nlj-sukhanand seva l
Aarti saprem jai jai vitthal parbrahma ll 7 ll